प्रशासन

–ग्रामपंचायत प्रशासन सुखवाडी–

–सरपंच–

श्री. अरविंद शंकरराव यादव,

–उपसरपंच–

सौ. शारदा अधिक यादव,

–ग्रामपंचायत सदस्य–

सौ. आशाताई भगवान जगताप.

श्री. हरिदास जालिंदर गायकवाड.

सौ. लताताई बाळासाहेब यादव.

श्री. बाळासाहेब सुब्बाराव यादव

श्री. सुरेश रामचंद्र भारती.

ग्रामसेवक – श्री. एस.एस. सुतार.

तलाठी – श्री. कुंभार.